kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Biudžeto 2021 m. projektas

Kviečiame Vilniaus rajono gyventojus susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektu bei teikti pasiūlymus ir pastabas.

Jūsų pasiūlymų ir pastabų lauksime iki 2021 m. vasario 15 d. el. paštu marina.symonovic@vrsa.lt.


Priedas 1

Priedas 2

Priedas 2a

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

Priedas 6

Priedas 7

Priedas 8

Priedas 9

Priedas 10

Priedas 11 

 


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2021 metams savivaldybių biudžetams bus skiriama 43,08 proc. (2020 m. buvo 46,21 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. Prognozuojama, kad į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą įplauks 61 951 (2020 m. – 62 400) tūkst. Eur iš GPM, tai 0,72 proc. (449,0 tūkst. Eur) mažiau nei prognozuota 2020 metams, 3 795,0 tūkst. Eur iš turto mokesčių ir pajamų, tai 95,0 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.

2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta savivaldybei prognozuojamų pajamų suma 66 083,0 (2020 m. – 66 425,0) tūkst. Eur, palyginti su 2020 m., mažėja 0,51 proc. (342,0 tūkst. Eur). Į savivaldybės biudžetą numatoma surinkti 2 700,0 tūkst. Eur vietinių rinkliavų, 51,0 tūkst. Eur materialiojo turto realizavimo pajamų, 1 464 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų, 160,0 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų. Visos savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 70 458,0 tūkst. Eur, palyginti su 2020 m., mažėja 398 tūkst. Eur. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 6 236,2 tūkst. Eur arba 950,0 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. Ugdymo reikmėms finansuoti skiriama 28 457,3 tūkst. Eur, iš jų skaitmeninio ugdymo plėtrai 205,1 tūkst. Eur, 16,4 proc. daugiau nei 2020 m. Iš viso  2021 metais planuojama gauti 106 062,1 tūkst. Eur pajamų (2020 metais. – 100 680,2 tūkst. Eur). Pateikiama 2021 m. biudžeto pajamų struktūra ir pajamų palyginimas su 2020 metais. Palyginus 2021 metų Vilniaus rajono savivaldybės pajamas su 2020 metais matyti, kad jos didėja 5 381,9 tūkst. Eur arba 5,3 proc.

 

Vilniaus rajono savivaldybės 2021 m. pajamų planų palyginimas su 2020 m., tūkst. Eur

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

2021 m. planas

2020 m. planas

2021 m. pokytis lyginant su 2020 m, proc.

1.

PAJAMOS

1.1.

Mokesčiai

65651

65995

-0,52

1.1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

61951

62400

-0,72

1.1.1.1.1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

61951

62400

-0,72

1.1.3.

Turto mokesčiai

3630

3520

3,13

1.1.3.1.1.

Žemės mokestis

2000

2000

0,00

1.1.3.2.1.1.

Paveldimo turto mokestis

30

20

50,00

1.1.3.3.1.

Nekilnojamojo turto mokestis

1600

1500

6,67

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

70

75

-6,67

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

70

75

-6,67

1.3.

Dotacijos

35604,1

29824,2

19,38

1.3.4.1.1.1.

Speciali tikslinė dotacija, iš jų:

34713,2

29729,4

16,76

 

Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

6236,2

5286,2

17,97

 

Lėšos ugdymo reikmėms

28207,2

24443,2

15,40

 

Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti

250,1

0

100,00

 

Ūkio lėšos mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

19,7

 

100,00

1.3.4.1.1.5.

Kitos dotacijos einamiesiems tikslams

890,9

94,8

839,77

1.4

Kitos pajamos

4756

4800

-0,92

1.4.1.

Turto pajamos

255

255

0,00

1.4.1.2.1.2

Dividendai

40

60

-33,33

1.4.1.4.1.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

125

120

4,17

1.4.1.5.1.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

90

75

20,00

1.4.1.5.1.1.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

30

30

0,00

1.4.2.1.

Pajamos už prekes ir paslaugas

4316

4370

-1,24

1.4.2.1.1.1.

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

69

145,1

-52,45

1.4.2.1.2.1.

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

85

95

-10,53

1.4.2.1.4.1.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1310

1229,9

6,51

1.4.2.1.6.1

Valstybės rinkliava

152

150

1,33

1.4.2.1.6.2

Vietinė rinkliava

2700

2750

-1,82

1.4.3.1.1.

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

65

75

-13,33

1.4.4.1.1.2.

Kitos neišvardytos pajamos

120

100

20,00

4.1.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

51

61

-16,39

4.1.1.1.1.1.

Žemės realizavimo pajamos

10

10

0,00

4.1.1.2.1.

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

41

51

-19,61

 

IŠ VISO PAJAMŲ

106062,1

100680,2

5,35

1 lentelė. VRSA duomenys

 

1 pav. VRSA duomenys

Lyginant Vilniaus rajono savivaldybės 2021 m. ir 2020 m. pajamų planus galime pastebėti, kad 2021 metais sumažėjo pajamų ir pelno mokesčių pajamos – 0,7 proc. (449 tūkst. Eur), sumažėjo kitos pajamos – 0,9 proc. (44 tūkst. Eur), padidėjo specialios tikslinės dotacijos lėšos, skirtos ugdymo reikmėms, skaitmeninio ugdymo plėtrai ir specialiosioms klasėms – 16,4 proc. (4 033,8 tūkst. Eur), padidėjo lėšos, skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 18 proc. (950 tūkst. Eur), padidėjo kitos valstybės dotacijos 796,1 tūkst. Eur, iš jų didžiausią dalis neformaliam vaikų švietimui – 563,3 tūkst. Eur.

 

2 pav. VRSA duomenys

Iš 2 pav. matyti, kad didžiausią pajamų dalį, net 58,41 proc. sudaro pajamų ir pelno mokesčiai. Nemažą dalį pajamų sudaro specialios tikslinės dotacijos (skirtos ugdymo reikmėms, skaitmeninio ugdymo plėtrai ir specialiosioms klasėms) 26,85 proc. Lėšos, skirtos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, sudaro apie 5,88 proc. visų pajamų. Kitos pajamos (turto pajamos, pajamos už prekes ir paslaugas ir kt.) sudaro  4,48 proc. Iš turto mokesčių (žemės mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio) surenkama 3,42 proc. visų pajamų.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. auga minimali alga iki 642 Eur (2020 m. 607 Eur), bazinės algos dydis 177 Eur (2020 m. 176 Eur). Planuojant asignavimus padidintas finansavimas darbo užmokesčiui, atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus bei susitarimus su Kultūros ministerija. 2021 metais pritraukiant Europos Sąjungos ir valstybės paramos lėšas savivaldybė numato prisidėti vykdydama investicinius projektus savo lėšomis 6 337 tūkst. Eur. 

 

3 pav. VRSA duomenys

Asignavimai išlaidoms paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti. Pateikiama 2021 m. biudžeto asignavimų pagal programas struktūra. Didžiausia biudžeto asignavimų dalis skiriama švietimo kokybės ir prieinamumo programos įgyvendinimui – 47,08 proc. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos asignavimai sudaro – 15,07 proc. Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai – 12,73 proc. Valdymo programos asignavimai – 11,41 proc. Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai – 7,1 proc. Ekonominio konkurencingumo didinimo programos asignavimai sudaro 2,83 proc. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai – 1,97 proc. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimai – 1,82 proc. (žr. 3 pav.).


 4 pav. VRSA duomenys 

 

4 pav. pateikiamas 2021 m. biudžeto asignavimų pagal programas palyginimas su 2020 metais. Išanalizavus duomenis matyti: 

01. Ekonominio konkurencingumo didinimo programos asignavimai sumažėjo 1 331,5 tūkst. Eur (-29,7 proc.);
02. Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programos asignavimai  padidėjo 1 350,4  tūkst. Eur,(+2,7 proc.); 
03. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai sumažėjo 1 092,4 tūkst. Eur,(-33,4 proc.);
04. Valdymo programos asignavimai padidėjo 611,4 tūkst. Eur (+5 proc.); 
05. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos asignavimai padidėjo 142,8 tūkst.Eur (+0,8 proc.); 
06. Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimai padidėjo 328,1 tūkst.Eur (+19,5 proc.); 
07. Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai padidėjo 644 tūkst. Eur (+8,9 proc.); 
08. Socialinės atskirties mažinimo programos asignavimai padidėjo 1 562,7 tūkst.Eur (+12,4 proc.).


Biudžeto planavimo skyriaus informacija 
marina.symonovic@vrsa.lt, tel. 85 277 82 99


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-09 17:17:36
Grįžti
Shadow up