kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

Skelbimo nr.: 65774
Skelbimo data: 2020-07-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Pareigos: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro socialinės globos padalinio Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

Pareigybės aprašymas:
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Socialinės globos padalinio ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinio vadovas, III grupė.
Pareigybės lygis – A2.
Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro (Krizių centras) Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių įveikimo padalinio vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • būtinas socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba aukštasis koleginis išsilavinimas;
 • 3 metų profesinė darbo patirtis;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti padalinioir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į globos centrofunkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldiniams patikėtą, paskirstytą darbą;
 • turi išmanyti darbą su kompiuterinėmis programomis: Ms Office programų paketo (Word, Excel, Power Point) žinojimas, mokėjimas jomis naudotis; dirbti komandoje, bendrauti bei bendradarbiauti, gebėti spręsti ir valdyti konfliktus;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija,Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Vaiko globos organizavimonuostatais, Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašu, Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, kitaisLietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turi mokėti bent vieną užsienio kalbą ( rusų, lenkųC2 lygiu bendraujant žodžiu);
 • pageidautina būti išklausius Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
 • transporto priemonių pažymėjimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užtikrina jų kokybę bei darbo priežiūrą Socialinės globos ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniuose;
 • konsultuoja su socialine globa ir intensyvios krizių įveikimo pagalbossusijusiais klausimais, teikia konsultacinę pagalbą darbuotojams, informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
 • priima su Socialinės globos padalinioir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveikla susijusius sprendimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su Socialinės globos padalinioir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveikla susijusiais klausimais;
 • vadovauja padaliniųveiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja Socialinės globos padalinioir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveiklai vykdyti aktualią informaciją;
 • organizuoja bendruomeninių vaikų globos namų (toliau BVGN) ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveiklą, kuri atitinka socialinės priežiūros ir globos normas, nustato darbų apimtis, skirsto užduotis, raštus ir kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja susirinkimus ir pasitarimus;
 • rengia ataskaitas, išvadas, siūlymus dėl Socialinės globos padalinio ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniodarbo tobulinimo, veiklos gerinimo;
 • administruoja SPIS mainų sistemą;
 • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimoms;
 • bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijosspecialistais;
 • pagal poreikį teikia statistinę informaciją apie šeimas, vaikus, kurie apgyvendinti BVGN ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniuosesuinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat BVGNdarbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • tobulina profesinę kompetenciją, domisi socialinio darbo naujovėmis, diegia socialines inovacijas ir kūrybiškai dirba; plečia teorines ir praktines žinias, didinant socialinio darbo metodiškumą ir profesionalumą;
 • atstovauja įstaigai teismuose, ligoninėse, renginiuose, pasitarimuose;
 • formuoja bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į globą ir įvaikinimą, didinasocialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo, užimtumo srityse sklaidą;
 • inicijuoja ir organizuojabendruomeninių vaikų globos namų, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniodarbuotojų mokymus;
 • vadovaudamasis teisės aktaiskaupia ir sistemina Socialinės globos padalinio ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniodokumentaciją;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su Socialinės globos ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinių veikla bei pagalba vaikams ir suaugusiems;
 • pagal poreikį teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą;
 • planuoja savo veiklą, pagal turimų etatinių valandų skaičių, metams, atsižvelgiant į Krizių centro metinio plano iškeltus prioritetus, derina ją su direktoriumi;
 • rengia kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • pavaduoja direktorių;
 • vertina Socialinės globos ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinių darbuotojų veiklą;
 • vykdo kitus Krizių centro vadovo pavedimus, susijusius su priskirtomis funkcijomis funkcijomis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už turimos informacijos konfidencialumą.

___________________________________

Informacija apie įstaigą: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, pagrindinė paskirtis - socialinių paslaugų teikimas.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 Skelbimo nr.: 65754
Skelbimo data: 2020-07-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
Pareigos: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras Padalinio vadovas                        

Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

GLOBOS CENTRO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Globos centro vadovo pareigybė yra darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (specialisto).
Pareigybės lygis – A1.
Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau – Centras) direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • pareigybės išsilavinimas - būtinas socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, motyvuoti kiekvieną darbuotoją ir optimaliais sprendimais gerinti padalinio darbo kokybę atsižvelgiant į globos centro funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti darbuotojams patikėtą ir paskirstytą darbą;
 • turi išmanyti darbą su kompiuterinėmis programomis: Ms Office programų paketo (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet Explorer naršyklės žinojimas, mokėjimas jomis naudotis;
 • turi mokėti dirbti komandoje, tarpininkauti, bendrauti bei bendradarbiauti su pavaldžiais darbuotojais, gebėti spręsti ir valdyti konfliktus;
 • turi būti susipažinęs su Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimo nuostatais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turi mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, lenkų, anglų C2 lygiu bendraujant žodžiu);
 • pageidautina turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užtikrina jų kokybę;
 • organizuoja globos centro veiklą, nustato darbų apimtis, skirsto užduotis, raštus ir kontroliuoja jų atlikimą;
 • teikia konsultacijas darbuotojams, pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir įtėviams;
 • organizuoja susirinkimus ir pasitarimus;
 • rengia ataskaitas, išvadas, siūlymus dėl globos centro darbo tobulinimo, veiklos gerinimo;
 • administruoja globos centrų mainų sistemą;
 • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas globėjų (rūpintojų) šeimoms;
 • bendradarbiauja su kitų įstaigų globos centrų specialistais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos specialistais;
 • informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
 • pagal poreikį teikia statistinę informaciją apie šeimas, vaikus, prižiūrimus budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių arba šeimynoje suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams;
 • koordinuoja Dienos centro ,,Arka“ veiklą;
 • tobulina profesinę kompetenciją, domisi socialinio darbo naujovėmis, diegia socialines inovacijas, plečia teorines ir praktines žinias, didinant socialinio darbo metodiškumą ir profesionalumą;
 • atstovauja globos centrui visuomenėje, kitose organizacijose, renginiuose, pasitarimuose;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • formuoja pozityvų požiūrį į globą ir įvaikinimą bendruomenėje ir visuomenėje, didina socialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje;
 • vykdo gerosios patirties sklaidą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo, užimtumo srityse;
 • inicijuoja ir organizuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, globos padalinio darbuotojų mokymus, savitarpio paramos grupes;
 • vadovaudamasis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais kaupia ir administruoja globos centro dokumentaciją;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su Globos centro ir Dienos centro veikla bei pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, šeimynų dalyviams;
 • teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams;
 • rengia savo veiklos metinį planą pagal turimų etatinių valandų skaičių, atsižvelgdamas į Šeimos ir vaiko gerovės centro metinio plano iškeltus prioritetus, derina savo veiklą su direktoriumi;
 • rengia kasmetinę globos centro veiklos ataskaitą ir teikia direktoriui;
 • rengia, tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • pavaduoja Centro direktorių;
 • vertina padalinio darbuotojų veiklą;
 • vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su globos centro bei globos padalinio funkcijomis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už turimos informacijos konfidencialumą;
 • vykdo kitus Centro direktoriaus nurodymus.


VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

 • šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 • konfidencialumo laikymąsi, išskyrus įsatymų numatytus atvejus;
 • Centro vidaus tvarkos taisyklių, profesinės etikos kodekso laikymąsi;
 • už globos centro dokumentų tvarkymą, statistinių, veiklos ir kitų ataskaitų pildymą.

_______________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.
Pareigybė: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,6 – 12,65

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. liepos 28 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 16 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 4 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt.
Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 


 

Skelbimo nr.: 65654
Skelbimo data: 2020-07-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:                     
Pareigos: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Globos (rūpybos) ir krizių įveikimo padalinio vadovas, IIIgrupė.
Pareigybės lygis – A2.
Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro (Krizių centras) Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių įveikimo padalinio vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • būtinas socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • 3 metų profesinė darbo patirtis;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti padalinioir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į globos centrofunkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldiniams patikėtą, paskirstytą darbą;
 • turi išmanyti darbą su kompiuterinėmis programomis: Ms Office programų paketo (Word, Excel, Power Point) žinojimas, mokėjimas jomis naudotis; dirbti komandoje, bendrauti bei bendradarbiauti, gebėti spręsti ir valdyti konfliktus;
 • turi būti susipažinęs su , Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvenciją,Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Vaiko globos organizavimonuostatais, Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašu, Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, kitaisLietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turi mokėti bent vieną užsienio kalbą ( rusų, lenkųC2 lygiu bendraujant žodžiu);
 • pageidautina būti išklausius Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
 • transporto priemonių pažymėjimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užtikrina jų kokybę bei darbo priežiūrą;
 • konsultuoja su globos centroveikla susijusiais klausimais, teikia konsultacinę pagalbą darbuotojams, informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
 • priima su globos centroveikla susijusius sprendimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su globos centroveikla susijusiais klausimais;
 • vadovauja globos centroveiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja globos centroveiklai vykdyti aktualią informaciją;
 • organizuoja globos centro veiklą, nustato darbų apimtis, skirsto užduotis, raštus ir kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja susirinkimus ir pasitarimus;
 • rengia ataskaitas, išvadas, siūlymus dėl globos centro darbo tobulinimo, veiklos gerinimo;
 • administruoja globos centrų mainų sistemą, SPIS mainų sistemas;
 • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas globėjų (rūpintojų) šeimoms;
 • bendradarbiauja su kitų įstaigų globos centrų specialistais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijosspecialistais;
 • pagal poreikį teikia statistinę informaciją apie šeimas, vaikus, kurie prižiūrimi budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių arba šeimynoje suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • koordinuoja dienos centro „Draugystės namai“ veiklą;
 • tobulina profesinę kompetenciją, domisi socialinio darbo naujovėmis, diegia socialines inovacijas ir kūrybiškai dirba; plečia teorines ir praktines žinias, didinant socialinio darbo metodiškumą ir profesionalumą;
 • atstovauja įstaigai renginiuose, pasitarimuose;
 • formuoja bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į globą ir įvaikinimą, didinasocialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo, užimtumo srityse sklaidą;
 • inicijuoja ir organizuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus, savitarpio paramos grupes;
 • vadovaudamasis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais kaupia ir sistemina globos centro dokumentaciją;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su globos centro ir dienos centro veikla bei pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, šeimynų dalyviams;
 • teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams;
 • planuoja savo veiklą, pagal turimų etatinių valandų skaičių, metams, atsižvelgiant į Krizių centro metinio plano iškeltus prioritetus, derina ją su direktoriumi;
 • rengia kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • pavaduoja direktorių;
 • vertina padalinio darbuotojų veiklą;
 • vykdo kitus Krizių centro vadovo pavedimus, susijusius su globos centro bei dienos centro funkcijomis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už turimos informacijos konfidencialumą.

 __________________________________

Informacija apie įstaigą: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Marina Symonovič, tel. Nr. +370 52778299, +370 68423151. CV siųsti el. paštu: marina.symonovic@vrsa.lt


 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-29 13:02:17
Grįžti
Shadow up