kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.12 Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) (102 Eur).
3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
-pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui - 100 procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
-antram bendrai gyvenančiam asmeniui - 80 procentų skirtumo taip VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
-trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo taip VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, papildomai mokama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio. Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus tūri būti pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama dėl Įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių), socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 iki 24 mėnesių - 20 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 iki 36 mėnesių - 30 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 iki 48 mėnesių - 40 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 iki 60 mėnesių - 50 procentų.
Gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol anksčiau nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.
Savivaldybės administracija turi teisę nemažinti socialinės pašalpos dydžio, jeigu Lietuvos teritorinė darbo birža ar kitos valstybės valstybinė įdarbinimo tarnyba socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Socialinė pašalpa taip pat nemažinama, jeigu darbingo amžiaus darbingi, bet nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (toliau - prašymas-paraiška) pateikiama raštu asmeniškai, elektroniniu būdu (per www.spis.lt) , paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).


Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. +370(5)2636001
Paslaugos vykdytojas Jolanta Abramčik tel. 253 2313
Prašymo forma (-os) Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą) SP-4 forma
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
Pažymos apie darbo užmokestį forma
Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma
Prašymo – paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma
Aprašymas interesantui Kiti paslaugos vykdytojai:
1. Vyresn. specialistė Teresa Percevič, tel. (8 5) 275 6768, el.p. teresa.percevic@vrsa.lt
2. Vyresn. specialistė Gražina Zadranovič, tel. (8 5) 275 6768, el.p. grazina.zadranovic@vrsa.lt;
3. Vyresn. specialistė Jolianta Lokutijevska, tel. (8 5) 275 0063, el. p. jolianta.lokutijevska@vrsa.lt
4. Vyresn. specialistė Violeta Andrijevska, tel. (8 5) 275 0063, el. p. violeta.andrijevska@vrsa.lt
5. vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Rima Zablockaja, tel. (8 5) 275 0033, el.p. rima.zablockaja@vrsa.lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.mna.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.
10. Kiti dokumentai.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių arba gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.
Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
2. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Piniginės socialinės paramos savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas
Informacija Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą SP-4 forma;
1.2. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma;
1.3. prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti*:
5.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
5.2. santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
5.3. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.4. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.5. pažymą, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas;
5.6. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
5.7. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.8. ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo arba dokumentą (su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme) ar teismo šaukimą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko išlaikymo priteisimo;
5.9. dokumentą, patvirtinantį turto įsigijimą ar perleidimą;
5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;
6. Kiti dokumentai.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų
Informacija atnaujinta 2017-08-24 14:20:13
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920
21
2223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
„Mano močiutė ir senelis“ Vaikų piešinių paroda, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-21
NDKC Rastinėnų skyrius (Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up