kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Socialinės paslaugos skyrimas
Paslaugos aprašymas Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės paslaugos skirstomos į bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.
Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų paslaugų tikslas - ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas - grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.
Specialiosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
2.1. socialinė priežiūra:
2.1.1. pagalba į namus;
2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
2.1.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.1.4. laikinas apnakvindinimas;
2.1.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
2.1.6. psichosocialinė pagalba;
2.1.7. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;
2.1.8. pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams;
2.2. socialinė globa:
2.2.1. dienos socialinė globa;
2.2.2. trumpalaikė socialinė globa;
2.2.3. ilgalaikė socialinė globa.

Vaikus globojančiai šeimai arba asmeniui (šeimai) mokami pagalbos pinigai. Pagalbos pinigai mokami ir tais atvejais, kai bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) veiksmingiau organizuoti pinigais (socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai).
Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už socialinių paslaugų, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.

Socialinės rūpybos skyrius priima sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims:
1.1. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
1.2. dienos socialinė globa;
1.3. trumpalaikė socialinė globa;
1.4. ilgalaikė socialinė globa;
1.5. pagalbos pinigai.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
2. užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais

Kreipimasis dėl socialinių paslaugų
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti gyvenamosios vietos seniūnijai, Socialinių paslaugų centrui raštu pateikia:
1.1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas;
1.2. gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats;
1.3. tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę;
Asmens (vienos iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas.
Asmuo, kurį ruošiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia Socialinės rūpybos skyriui.

Mokėjimas už socialines paslaugas
Bendrosios socialinės paslaugos Vilniaus rajono gyventojams teikiamos nemokamai.
Mokėjimo už socialinę priežiūrą, dienos ir trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka susimokėti už ilgalaikę socialinę globą. Konkretų asmens (šeimos) mokėjimą už specialiąsias socialines paslaugas dydį nustato Socialinės rūpybos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.


Paslaugos kategorija 9. Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. +370(5)2636001
Paslaugos vykdytojas Elena Kačanovskienė tel. +370(5)2750036
Prašymo forma (-os) SP-8 forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1.1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)*.
2.1.Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).
2.3.Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
2.4.Socialinį statusą/veiklos pobūdį patvirtinantis dokumentas: pensininko, neįgalumo, mokinio, studento pažymėjimas ir kt. 2.5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą**.
2.6. Kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui bei savarankiškumo vertinimui nustatyti bei finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimui atlikti**.
* Asmens (vienos iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas.
**Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.


Kiti paslaugos vykdytojai :
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:
1. vyresn. specialistė Ana Voitiukevič, tel. (8 5) 275 0557, el.p.: ana.voitiukevic@vrsa.lt.
2. vyr. specialistė Jelena Rynkevič, tel. (8 5) 275 0557, el. p.: jelena.rynkevic@vrsa.lt;
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94
3. Socialinių paslaugų katalogas
4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas bei Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika
5. Suaugusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
6. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika
7. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
Informacija Asmeniui atvykus į Socialinių paslaugų centrą arba į gyvenamosios vietos seniūniją, atsakingas už socialinių paslaugų teikimą darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Sprendimą dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimama Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas, socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu. Bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų poreikio nustatyti nereikia. Esant papildomos informacijos poreikiui, Socialinės rūpybos skyrius, Socialinių paslaugų centras ar gyvenamosios vietos seniūnija gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir paslaugų skyrimu. Ginčai dėl Savivaldybės priimtų sprendimų nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nuoroda į PASIS
Informacija atnaujinta 2019-12-04 15:44:10
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920
21
2223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
„Mano močiutė ir senelis“ Vaikų piešinių paroda, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-21
NDKC Rastinėnų skyrius (Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up