kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinta 2021 metų Vilniaus rajono užimtumo didinimo programa

Š. m. sausio 29 d. vykusiame Tarybos posėdyje patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programa, kurios pagrindinė paskirtis ir tikslas – didinti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių bei suteikti galimybę bedarbiams užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.


2021 m. užimtumo didinimo programa yra 2019 ir 2020 metų programų tęsinys, kurį įgyvendinus, labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys turės galimybę laikinai įsidarbinti, atstatyti primirštus darbo įgūdžius bei surasti motyvacijos ieškantis nuolatinio darbo.

Programoje dalyvaujančių asmenų skaičius nustatomas atsižvelgiant į turimą programos metų finansavimą ir laikinųjų darbų poreikį. 2021 m. programai įgyvendinti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams skirti 289 tūkst. Eur.

Užimtumo didinimo programa skirta:

- vyresniems nei 40 metų amžiaus asmenims;

- nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

- piniginės socialinės paramos gavėjams;

- grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu kreiptasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

- priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės, socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu kreiptasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės, socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo, asmenims bei kitiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką;

- grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų), jeigu kreiptasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

- turintiems pabėgėlio statusą ar asmenims, kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

- rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai.

Programos dalyviai bus atrenkami bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos Vilniaus rajono skyriaus specialistais, atsižvelgiant į tai, kokios kvalifikacijos ir kokių gebėjimų potencialių darbuotojų pageidaus būsimi darbdaviai.

Darbdaviai su ieškančiais darbo asmenimis sudaro terminuotas, 2-6 mėn. trukmės darbo sutartis. Užimtumo programą vykdantis darbdavys įsipareigoja užtikrinti darbuotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas bei supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti juos reikiamomis darbo priemonėmis.

Užimtumo didinimo programoje numatyti nenuolatinio pobūdžio darbai, tokie kaip:

- teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra, miško pakraščių tvarkymas, viešų prekybos vietų priežiūra);

- socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai;

- pagalbiniai patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose;

- istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

- upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių priežiūros darbai;

- pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims;

- sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

- vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai;

- stichinių meteorologinių reiškinių padarinių likvidavimo darbai.

Užimtumo didinimo programos vykdymo organizavimą ir finansavimo skirstymą darbdaviams vykdys Savivaldybės administracija.


Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programa

2020 m. Vilniaus rajono užimtumo programos rezultatai skelbiami čia.


Asociatyvi nuotr.unsplash.com

Shadow up