kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo prašymų teikimo

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kviečia nuo 2021 m. lapkričio 22 d. teikti prašymus įstaigas, pageidaujančias Savivaldybės teritorijoje teikti socialinės priežiūros paslaugas.


Įstaigų prašymai leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – Prašymas) (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Akreditavimo tvarkos aprašas), 1 priedas) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymu Nr. A27(1)-3040 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmenų, atsakingų už atitikties akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams vertinimo procedūros atlikimą, paskyrimo“ patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 6 punkte nurodyti dokumentai teikiami Savivaldybei elektroniniu paštu vrsa@vrsa.lt arba per Savivaldybės Duomenų valdymo sistemą (DVS).

Įstaiga kartu su Prašymu, vadovaujantis Tvarkos aprašu ir Akreditavimo tvarkos aprašu, privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
2. jei įstaigai atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti įstaigos vadovo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti įstaigos vadovo vardu, pasirašytą deklaraciją (Akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas);
4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:
4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);
5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomas, kvalifikacinis ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimas).

Išvardinti dokumentai turi būti pateikiami vienu elektroniniu laišku Savivaldybės nurodytu elektroninio pašto adresu. Dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos, pageidaujančios akredituoti kelias socialinės priežiūros paslaugas, privalo kiekvienai socialinės priežiūros paslaugai pateikti atskirą prašymą su visais išvardintais dokumentais.

Daugiau informacijos apie prašymo teikimą suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Ivona Stasilovič, tel. nr. (8 5) 240 1490, el. p. Ivona.Stasilovic@vrsa.lt ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė Ana Jarmolovič, tel. nr. (8 5) 240 0511, el. p. Ana.Jarmolovic@vrsa.lt.

Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.).


PRIDEDAMA:

1. Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą
2. Deklaracija
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų tvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“.
6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymas Nr. A27(1)-3040 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmenų, atsakingų už atitikties akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimams vertinimo procedūros atlikimą, paskyrimo“.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up