kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybės valdžios atstovų, Direktorių tarybos bei Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susitikime – apie švietimo aktualijas, iššūkius bei mokytojams palankius sprendimus

Lapkričio 14 d., Vilniaus rajono savivaldybės valdžios atstovai susitiko su Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų Direktorių tarybos, Vilniaus rajono Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir švietimo įstaigų atstovais. Prie apskritojo stalo aptartas naujas mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimas Vilniaus rajono švietimo įstaigose, pasidžiaugta sėkmingai nuveiktais darbais bei pasidalinta naujais iššūkiais ir planais.


Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst susitikimo pradžioje pasveikino visus atvykusius: „Džiaugiuosi, kad šiandien kartu susitikome bendrai diskusijai ir tikiuosi, kad kartu rasime geriausius sprendimus ir sutarimus svarbiausiais švietimo klausimais“, – tarė merė ir išreiškė viltį, kad ateityje visi svarbūs klausimai taip pat bus nagrinėjami ir sprendžiami bendromis jėgomis. Merė taip pat akcentavo, kad švietimas yra vienas iš prioritetinių sričių Vilniaus rajone ir tai galima pagrįsti nuveiktais darbais, kurių rezultatai užtikrina švietimo įstaigų vystymąsi, novatoriškumą ir tinkamą ugdymo ir ugdymosi kokybę.

Susitikimo pradžioje Merė ir Švietimo skyriaus vedėja Sofija Ryžova kartu su atvykusiais švietimo įstaigų atstovais aptarė naujos mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimą bei pasidžiaugė, kad Vilniaus rajono švietimo įstaigos labai gerai susitvarkė su įvestos tvarkos naujovėmis. Dar 2017 metais, įvertinus galimus naujos mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos iššūkius, Savivaldybė ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad Vilniaus rajono švietimo įstaigų mokytojams ir personalui nebūtų sumažintas darbo užmokestis.

2017 metais, išanalizavus situaciją dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumo, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. buvo nustatyti maksimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai visiems Vilniaus rajone savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Taip pat pareiginės algos pastovios dalies koeficientas buvo padidintas ir švietimo įstaigų kvalifikuotiems techninio personalo darbuotojams. Savivaldybė, siekdama į Vilniaus rajoną pritraukti kuo daugiau kompetentingų specialistų dirbti ikimokyklinio ugdymo programą vykdančiose įstaigose, nuo š. m. kovo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams darbo užmokestį padidino dar 20 proc. Galima teigti, kad Vilniaus rajono savivaldybė jau 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėjo nuosekliai įgyvendinti 2018 m. rugsėjo 27 d. paskelbtos Valstybinio audito ataskaitos „Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti“ rekomendacijas – pritraukti kuo daugiau kompetentingų specialistų dirbti ikimokyklinio ugdymo programą vykdančiose įstaigose, užtikrinant, kad jų darbo sąlygos būtų ne blogesnės nei pradinių klasių mokytojų.

Susitikimo metu švietimo įstaigų vadovai padėkojo Savivaldybės valdžios atstovams už palaikymą ir suteiktą saugumą laukiant naujos mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos. Vilniaus rajono savivaldybėje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į mokinių skaičių, nuo 2 iki 30 proc. padidinti koeficientai mokyklų vadovams. Ikimokyklinėse įstaigose, kuriuose iki 200 vaikų, koeficientas mokyklų vadovams padidintas 20 proc., įstaigose, kuriuose 200 ir daugiau vaikų, koeficientas padidintas nuo 17 iki 30 proc. Koeficientai padidinti ir direktoriaus pavaduotojams ūkio reikalams, švietimo įstaigų bibliotekų vedėjams ir bibliotekininkams, techninio personalo kvalifikuotiems darbuotojams. Taip pat skirtos priemokos už darbą susijusį su maitinimo funkcija (Labbis), nustatyti koeficientų padidėjimai už darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Profsąjungos atstovai pasidžiaugė dėl Savivaldybės pozicijos neleisti sumažinti atlyginimų mokytojams, o stengtis užtikrinti geriausias sąlygas, suteikiant aukščiausius koeficientus, kaip pvz.: pedagoginiams darbuotojams nustatyti maksimalius koeficientus nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus klasėse, atsižvelgiant į suteiktą kvalifikacinę kategoriją bei pedagoginį darbo stažą.

Susitikimo dalyviai kalbėdami apie ikimokyklinį ugdymą, taip pat pasidžiaugė nuo š. m. spalio 1 d. įsteigtais papildomais auklėtojų etatais ikimokyklinėse įstaigose. Taip pat pabrėžė, kad tėvai yra labai dėkingi Vilniaus rajono savivaldybei už įsteigtus pagalbos mokiniui specialistų etatus, darbui pailgintos dienos grupėse, ir išlaikymą, nes neformaliojo švietimo veiklos po pamokų užtikrina vaikų saugų ir prasmingą laiko praleidimą, be to, sudaro palankesnes galimybes tėvams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Siekiant sudaryti palankias sąlygas mokinių užimtumui po pamokų, nuo š. m. spalio 1 d. Vilniaus rajono švietimo įstaigoms papildomai skirta 14,75 etatų pagalbos mokiniui specialistų pareigybėms įsteigti, kurie yra atsakingi už saugų ir kryptingą mokinių užimtumo po pamokų organizavimą.

Aptartas ir labai reikšmingas investavimas į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą. Vilniaus rajono Direktorių tarybos pirmininkas, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos direktorius Tadeuš Grigorovič padėkojo Vilniaus rajono savivaldybei už investicijas į švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimo ir modernizavimo darbus, kurie prisidėjo prie geresnių sąlygų užtikrinimo mokyklose ir darželiuose: renovuoti pastatai, atnaujintos erdvės ir įgytos mokymosi priemonės. Šiuo metu yra renovuota apie 80 proc. Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Patalpų atnaujinimas prisidėjo prie mokyklų šildymo išlaidų mažinimo ir užtikrino geresnes sąlygas ne tik mokytis, bet ir dirbti.

Kalbant svarbiais švietimo klausimais, neišvengta diskusijų apie kitų mokyklos personalo darbuotojų algų kėlimą, techninio personalo trūkumą ir įdiegtos Labbis sistemos specifiką bei iššūkius. Siekiant pritraukti pedagogus į Vilniaus rajono švietimo įstaigas, susitikimo metu buvo nagrinėjamos galimybės apmokėti mokytojams kelionių išlaidas į darbą ir atgal. Taip pat svarstytos galimybes apmokėti mokinių pavėžėjimo paslaugas keliaujant į Vilniaus miesto būrelius.

Susitikimo pabaigoje pasidžiaugta, kad nors naujai įvesta mokytojų darbo apmokėjimo tvarka daugelio Lietuvos savivaldybių sukėlė daug šurmulio ir neaiškumų, Vilniaus rajono savivaldybės valdžios atstovų palaikymo, glaudaus bendradarbiavimo ir diskusijų dėka, Vilniaus rajono švietimo įstaigos sugebėjo susitvarkyti su visais iššūkiais.


Shadow up