kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Atnaujinus veiklą savivaldybės administracijoje, liepos mėnesio Tarybos posėdis vyko gyvai

Po ilgai trukusio karantino, šiandien, liepos 30 d., Vilniaus rajono taryba posėdžiavo įprastoje vietoje – Savivaldybės didžiojoje salėje. Visi norintys Tarybos posėdį tiesiogiai galėjo stebėti Savivaldybės Youtube kanale.


Posėdyje dalyvavę Tarybos nariai svarstė ir patvirtino sprendimų projektus finansiniais, švietimo, komunalinio ūkio, teritorijų planavimo ir kitais aktualiais klausimais.

Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto įvykdymo ataskaitų bei 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto įvykdymo ataskaita. Ataskaitoje nurodoma, kad 2020 metų pradžioje buvo patvirtintas 108 789,3 tūkst. Eur biudžetas, įskaitant 2019 m. biudžeto lėšų likutį 6 189,1 tūkst. Eur ir planuojamas skolintis lėšas 1920 tūkst. Eur. Savivaldybės 2020 m. patikslintas pajamų planas sudarė 129 220,2 tūkst. Eur, į Savivaldybės biudžetą gauta 126 847,9 tūkst. Eur pajamų, arba 2 372,3 tūkst. Eur mažiau, negu planuota. Didžiausią 2020 m. Savivaldybės gautų pajamų dalį sudarė mokesčiai 50,1 proc., dotacijos 43,6 proc.

Savivaldybės 2020 m. patikslintas asignavimų planas sudarė 137 329,3 tūkst. Eur, įvykdyta 130 014,3 tūkst. Eur kasinių išlaidų. Asignavimų planas įvykdytas 95,7 proc. Per metus biudžeto planas padidėjo 28 540,0 tūkst. Eur.  Didžiausia biudžeto asignavimų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms − 40,6 proc., ekonomikai – 18,8 proc., socialinei apsaugai − 9,4 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui − 9,4 proc., bendroms valstybės paslaugoms − 8,4 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai − 6,7 proc., aplinkos apsaugai − 4,0 proc., sveikatos apsaugai − 1,4 proc., viešajai tvarkai, visuomenės apsaugai ir gynybai − 1,1 proc.

Patvirtintas ir Vilniaus rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro 79 biudžetinių įstaigų, 2 viešųjų įstaigų – poliklinikų ir išteklių fondo – iždo finansinės ataskaitos.

Finansinių ataskaitų rinkinyje nurodoma, kad 2020 metų pabaigai Savivaldybė turėjo 208 722 620 Eur vertės turto. Pasak Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos Janinos Šakevičienės, labiausiai didėjo pastatų, infrastruktūros ir nebaigtos statybos straipsniai. Šių straipsnių didėjimui labiausiai įtakos turėjo investicijos į švietimo pastatų ir kelių ir gatvių būklę.

Per 2020 metus buvo priskaičiuota 160 mln. Eur veiklos pajamų, kas lyginant su 2019 metais yra 31 mln. daugiau. Mokesčių pajamų didžiausią dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, 60 408 260 Eur, 10 mln. daugiau nei 2019 metais.

Didžiausią dalį veiklos sąnaudų sudaro Švietimo, Socialinės apsaugos ir Sveikatos programos.

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos sporto salė ir toliau bus atvira bendruomenės nariams

Skatinant ir propaguojant sveiką gyvenseną, Tarybos nariai pritarė sprendimo projektui, kuris numato tolimesnes galimybes Rudaminos seniūnijos bendruomenės nariams sportuoti Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos patalpose. Rudaminos seniūnijos bendruomenė jau daugelį metų nemokamai sportuoja gimnazijos sporto salėje, organizuoja čia laisvalaikį ir sportinę veiklą.

Bus didinamas atlygis budintiems globotojams už laikinai tėvų globos netekusio vaiko priežiūrą

Sekančiu klausimu Tarybos nariai patvirtino Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Minėtas Tvarkos aprašas apibrėžia Globos centro veiklos tikslus ir funkcijas, budinčio globotojo veiklą, pagalbos budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams koordinavimą ir teikimą.

Siekiant stiprinti Globos centrų veiklą, socialinių paslaugų bei kitos pagalbos prieinamumą ir kokybę, didesnis dėmesys skiriamas individualiems šeimos poreikiams nustatyti ir tikslingai pagalbai teikti. Bus didinamas atlygis budintiems globotojams už laikinai tėvų globos netekusio vaiko priežiūrą. Kad budintys globotojai į šeimas priimtų ir vyresnius vaikus, įtvirtinamas atlygis už paauglio priežiūrą, už vaiką, atsidūrusį krizinėje situacijoje. Taip pat didinama pagalbos pinigų suma.

„Budintys globotojai yra laikina, tačiau labai svarbi „stotelė“. Jų dėka sudėtingą ir jautrų laikotarpį vaikas gali išgyventi jaukioje ir saugioje šeimos aplinkoje, nepatekdamas į institucinę globą. Budintiems globotojams turi būti deramai atlyginama už jų sudėtingą ir labai atsakingą darbą“, – sakė Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius vedėja Kristina Malinovska.

Patvirtiname apraše numatyta, kad už vaiko priežiūrą kriziniais atvejais už kiekvieną tokį vaiką mokama vienkartinė išmoka 3 BSI dydžio išmoka iš Savivaldybės lėšų (šitos išmokos šiuo metu nėra) bei pagalbos pinigai 7 BSI dydžio vienkartinė įsikūrimo parama vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti iš Savivaldybės lėšų (šiuo metu įsikūrimo parama – 5 BSI dydžio išmoka).

Minimalaus atlygis budinčiam globotojui neatsižvelgiant į faktiškai prižiūrimų vaikų skaičių, − ne daugiau kaip 1 minimali mėnesinė alga per mėnesį.

Išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką – 0,75 MMA (481,5 Eur/mėn.).

Išmoka už kiekvieną neįgalų vaiką, kūdikį